Klager over sundhedsvæsenet?

Klager over sundhedsvæsenet?

Jeg kan ikke hjælpe dig med at klage, men jeg kan guide dig i retning af de steder hvor du kan klage!

Derfor kan hverken jeg eller andre støtte dig i din konkrete sag. Du kan dog straks melde dig ind i hjerneskadeforeningen, og her igennem skrive til deres socialrådgiver for at se om de eventuelt kan hjælpe dig videre. Du har dog flere muligheder, hvis du ønsker at gøre sundhedsvæsenet opmærksom på, at du har haft et uhensigtsmæssigt behandlingsforløb.

Du har mulighed for at klage, mulighed for at indrapportere fejl og utilsigtede hændelser og mulighed for at søge erstatning. Du kan læse mere om mulighederne her nedenfor.

 

Styrelsen for Patientklager er den myndighed i Danmark, der blandt andet står for at føre tilsyn med læger og hospitaler. Det er også den myndighed, der rådgiver om smitsomme sygdomme, giver sundhedsprofessionelle autorisationer til at arbejde, vejleder i forbindelse med rettigheder til behandling i udlandet – og så er det hos dem, at man kan klage over sin behandling.

Styrelsen for Patientiklager behandler blandt andet klager om tilsidesættelse af patientrettigheder – for eksempel, hvis du ikke har modtaget behandling til tiden eller fået den behandling, du har krav på.

Det er også her man klager, hvis man er utilfreds med udfaldet af en erstatningssag. Erstatningssagerne kører i Patienterstatningen, der er en anden myndighed.

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager her.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der skader dig som patient, selv om det ikke var meningen – eller en hændelse, der medfører risiko for skade. I begge tilfælde som følge af sundhedsvæsenets handlinger eller mangel på samme.

De utilsigtede hændelser skal indrapporteres til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er både utilsigtede hændelser, der sker i det offentlige sundhedsvæsen og i det private, som man skal indrapportere. Det vil sige, også utilsigtede hændelser, som sker på et privathospital eller i en privat klinik.

Både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle kan rapportere en utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, der behandler sagerne.

Det er vigtigt at indrapportere fejl og utilsigtede hændelser, da det er med til at sikre, at de samme fejl og hændelser ikke sker igen og igen.

Rapportér din utilsigtede hændelse her.

Erstatningsordningen er offentligt finansieret og dækker både behandlings- og lægemiddelskader. Det koster ikke noget at søge om erstatning.

Uanset, hvor i sundhedsvæsenet skaden sker, har du ret til at søge erstatning, så længe behandlingen er foretaget af en autoriseret sundhedsperson eller en medhjælper. Det gælder således også for fejlmedicinering eller lignende, der sker på et plejehjem eller et bosted.

Psykiske skader efter medicinering er også omfattet af erstatningsordningen.

Du kan være berettiget til erstatning, hvis din skade er sket på en af følgende måder:

  • Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes (specialistreglen), og skaden dermed ville være undgået.
  • Hvis der er tale om komplikationer, der ikke kunne være undgået, men som overstiger, hvad patienten med rimelighed bør tåle (rimelighedsreglen).
  • Hvis der er tale om svigt i medicinsk udstyr.
  • Hvis man ved valg af anden ligeværdig metode kunne have undgået skaden.

Du kan anmelde din skade her.

 

www.granndts.com